Zaštita podataka (PorscheSCG)

Zaštita podataka

Politika zaštite podataka

Zaštita Vaše privatnosti prilikom korištenja naše web-stranice www.audi.rbaza nas je od naročite važnosti. Iz tog razloga u nastavku ovog teksta ćemo Vas podrobno informisati o prikupljanju anonimnih i ličnih podataka. Porsche BH doo kao predstavnik Audi Bosna i Hercegvoina se striktno pridržava svih regulativa o zaštiti ličnih podataka. Porsche BH doo zadržava pravo obrade ličnih i anonimnih podataka u granicam dozvoljenim zakonom.

Ova izjava odnosi se na www.audi.ba i sve podstranice. Ne odnosi se na stranice koje održavaju treća lica. Molimo informišite se o zaštiti podataka na tim stranicama

Zaštita podataka

Porsche BH doo je preduzeo određene tehničke i organizacione mJere kako bi zaštitio vaše podatke od gubitka, manipulacije ili neautorizovanog pristupa. Ove mjere su predmet regularnih provjera i stalno se unaprijeđuju i adaptiraju u skladu sa tehnološkim napretkom.

Zaštita vaše privatnosti prilikom korištenja našeg websajta za nas je naročito važna. Zato ćemo vas u nastavku podrobno informisati o korištenju anonimnih i ličnih podataka.

1.Podaci koje vi ostavljate

Lični podaci se snimaju samo onda ukoliko nam ih sami saopšite i date odobrenje za njihovu obradu, npr. u okviru registracije, prilikom upita, nagradne igre ili prijave na newsletter. Više o ovome u tačkama 4. i 5.

2. Podaci prikupljeni sa naše strane

Kada posetite naš web sajt određeni podaci će biti prikupljeni putem "Kolačića" automatski. Više informacija o "Kolačićima" možete nači posebnom dijelu ovog teksta.

3. Partneri

Porsche BH doo ne obrađuje sve prikupljene podatke sam, već koristi podršku profesionalnih partnera, Porsche Informatik GmbH sa centralom u 5020 Salzburg, twyn group GmbH sa centralom u 4600 Wels, i Vivid Planet Software GmbH sa centralom u 5302 Henndorf am Wallersee, koji rade u ime Porsche Austria GmbH & Co OG

Ovi partneri su pažljivo odabrani i preduzimaju određene tehničke i organizacione mjere kako bi se vaši podaci obrađivali u skladu sa zakonom a vaša prava bila zaštićena. Partnerima nije dozvoljna upotreba podataka za svoje ili marketinške svrhe kao ni dijeljenje sa trećim licima.

Dodatno, Porsche SCG doo ne prosljeđuje nikakve informacije trećim licima poput provajdera mail listi ili kompanijama za direktni mailing.

4. Obrada podataka koje ne zahtijevaju eksplicitan pristanak

Test vožnja

 • Prilikom popunjavanja formulara za test vožnju, vaši lični podaci koji se unose u formular (željeno vozilo, vrijeme, ime, zainteresovanost za nabavku, adresa i kontakt informacije) biće poslati odabranom dileru.
 • Svrha: priprema/izvršenje test vožnje
 • Vrijeme čuvanja: 12 meseci

Opšti kontakt formulari

 • Kontakt formular: prilikom slanja opšteg upita putem formulara, vaši lični podaci (podaci o vozilu, informacije o dileru, ime, adresa, kontakt i poruka) će biti obrađeni.
 • Svrha: adekvatan odgovor na vaš upit
 • Vrijeme čuvanja: 12 meseci

5. Obrada podataka koje zahtijevaju eksplicitan pristanak

Porsche BH doo obrađuje lične podatke pomenute u tački 2 zbog sljedećeg:

Registracija za newsletter

 • Lični podaci potrebni za registraciju (oslovljavanje, ime, email adresa) će biti isključivo upotrebljeni za slanje relevantnog newsletter-a. Za slanje newsletter-a koristimo vašu email adresu je potrebno da kao vlasnik potvrdite. U svakom momentu možete da se odjavite sa newsletter liste klikom na "unsubscribe" ili slanjem poruke.
 • Svrha: slanje informacija o prozvodima uslugama i aktuelnim dešavanjima.
 • Vrijeme čuvanja: 12 meseci

Porudžbina kataloga

 • Kontakt formula: prilikom popunjavanja dostavljate podatke (podaci o vozilu, o dileru, ime, adresu i kontakt). Porudžbinu možete otkazati u svakom trenutku slanjem poruke.
 • Svrha: slanje informacije o proizvodima, uslugama i aktuelnim dešavanjima.
 • Vrijeme čuvanja: 12 meseci

Provjera i obrada anonimnih podataka

Na ovoj stranici se koristi softver za analizu korištenja. Analizom tih podataka moguće je da se dođe do dragocenih saznanja o potrebama naših korisnika. Ta saznanja doprinose daljem povećanju kvaliteta ponude. O svakom pristupu detaljno se provjeravaju i snimaju sljedeći podaci:

 • anonimni oblik IP adrese računara koji zahtijeva pristup
 • datum i vrijeme pristupa odn. zahtjeva za pristupanje
 • naslov stranice odn. datoteke kojoj se pristupa
 • napomena o tome sa koje strane se pristupilo ovoj stranici
 • pregledač (browser) korisnika, uključujući i verziju pregledača koju korisnik upotrebljava
 • operativni sistem kod korisnika.

Ove informacije koriste se za statističke potrebe. Ovdje se radi isključivo o informacijama koje ne daju nikakve podatke o vama kao ličnosti. Kao pojedinačni korisnik vi ste anonimni. S tim u vezi upotrebljavaju se tzv. kolačići (cookies). Kolačići predstavljaju tekstualne podatke koji se snimaju na računaru posjetioca websajta i na taj način omogućavaju prepoznavanje posjetioca na bazi anonimnosti.

Podešavanje kolačića

U svakom trenutku imate mogućnost da isključite kolačiće na ovoj webstranici. Obratite pažnju na to da isključivanje kolačića može da ograniči funkcionalnost web stranice.

Prilikom vaše posjete ovoj webstranici postavljaju se kolačići.

Obratite pažnju na to da su za funkcionalnost ovog websajta neophodni kolačići izuzeti iz evropskog propisa i ne mogu da se isključe. Ukoliko isključite kolačiće, u vaš pregledač će biti postavljen Opt-Out kolačić kako bi vaš prigovor mogao da bude pridodat. Ukoliko koristite drugi pregledač, odn. uređaj ili isključite kolačiće, morate da obavite ponovno isključivanje kolačića.

Vaša prava u vezi sa zaštitom podataka:

Pravo na opoziv pristanka - Lice na koje se podaci odnose ima pravo da opozove pristanak u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka prije opoziva. Prije davanja pristanka lice na koje se podaci odnose mora biti obavješteno o pravu na opoziv, kao i dejstvu opoziva. Opozivanje pristanka mora biti jednostavno, kao i davanje pristanka.

Pravo na pristup - Lice na koje se podaci odnose ima pravo da zahtjeva informaciju o tome da li se  njegovi podaci o ličnosti obrađuju, pristup tim podacima, kao i informacije  o svrsi obrade, o vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju, o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, ili ako to nije moguće, o kriterijumima za određivanje tog roka, o postojanju prava da se od rukovaoca zahtjeva ispravka ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, prava na ograničenje obrade i prava na prigovor na obradu, o pravu da se podnese pritužba Povjereniku, i o postojanju postupka automatizovanog donošenja odluke, uključujući profilisanje.

Pravo na brisanje - Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu od strane rukovaoca, koji je dužan da bez nepotrebnog odlaganja izbriše prikupljene podatke u roku koji je naprijed naveden i  u slučajevima kada podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe (izvršenje ugovora o radu) zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani.

Obaveza obavještavanja u vezi sa ispravkom ili brisanjem podataka, kao i ograničenjem obrade - rukovalac je dužan da obavijesti sve primaoce kojima su podaci o ličnosti otkriveni o svakoj ispravci ili brisanju podataka o ličnosti ili ograničenju njihove obrade u skladu sa zakonom, osim ako je to nemoguće ili zahtjeva prekomjeran utrošak vremena i sredstava.

Pravo na ograničenje obrade - Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči od strane rukovaoca ukoliko lice na koje se podaci odnose osporava tačnost podataka o ličnosti, u roku koji omogućava rukovaocu provjeru tačnosti podataka o ličnosti, ukoliko je obrada je nezakonita, a lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju podataka o ličnosti i umjesto brisanja zahtijeva ograničenje upotrebe podataka, ukoliko rukovaocu više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, ukoliko lice na koje se podaci odnose je podnijelo prigovor na obradu, a u toku je procjenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad interesima tog lica.

Pravo na prenosivost podataka - Lice na koje se podaci odnose ima pravo da njegove podatke o ličnosti koje je prethodno dostavilo rukovaocu primi od njega u strukturisanom, uobičajeno korištenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da ove podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja, ako je obrada je zasnovana na pristanku ili na osnovu ugovora i ako se obrada vrši automatizovano. Ovo pravo obuhvata i pravo lica da njegovi podaci o ličnosti budu neposredno preneseni drugom rukovaocu od strane rukovaoca kojem su ovi podaci prethodno dostavljeni, ako je to tehnički izvodljivo.

Pravo na prigovor - Ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti. Rukovalac je dužan da prekine sa obradom podataka o licu koje je podnijelo prigovor, osim ako je predočio da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koji se podaci odnose ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahtjeva. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje, u mjeri u kojoj je ono povezano sa direktnim oglašavanjem. Ako lice na koje se podaci odnose podnese prigovor na obradu za potrebe direktnog oglašavanja, podaci o ličnosti ne mogu se dalje obrađivati u takve svrhe.

Automatizovano donošenje pojedinačnih odluka i profilisanje - Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se na njega ne primjenjuje odluka donešena isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posljedice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj. Ovo pravo se ne primjenjuje ako je odluka neophodna za zaključenje ili izvršenje ugovora između lica na koje se podaci odnose i rukovaoca.

Pravo na pritužbu Povjereniku - Lice na koje se podaci odnose ima pravo da podnese pritužbu

Ako smatra da je obrada podataka o njegovoj ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Podnošenje pritužbe Povjereniku ne utiče na pravo ovog lica da pokrene druge postupke upravne ili sudske zaštite.

Kako bi ispunili gore navedene zahtjeve, biće nam dozvoljeno da zatražimo dodatne informacije koje su neophodne da potvrdimo vaš identitet. Nakon vaše identifikacije, odgovorićemo na vaš zahtjev proslijeđen u smislu ostvarivanja gore navedenih prava, u roku od najviše mjesec dana od dana prijema zahtjeva.

Povezivanje sa pomoćnim programima društvenih mreža

Na našim internet stranicama koristi se pomoćni program društvene mreže Facebook. U te svrhe koristimo lajk dugme. Radi se o ponudi američke kompanije Facebook Inc. (1601S. California Ave., Palo Alto, CA 94304 USA). Poseta neke od naših internet stranica koja sadrži jedan takav pomoćni program, međutim, ne predstavlja povezivanje sa ovom kompanijom. Do povezivanja će doći tek nakon vašeg izričitog pristanka o kome ćete biti upitani klikom na odgovarajuće dugme.